دایره فنی

null

فرشاد هرسمی

مسئول دایره فنی

شرح وظایف دایره فنی :

 

• تهیه نقشه های مربوط به طرح عمرانی واگذاری شده به دفتر فنی و شهرداریهای استان.
• تهیه برآورد هزینه های اجرای طرح های عمرانی واگذار به دفتر فنی.
• بررسی و تصمیمات متخذه در كمیسیون های مناقصه و در صورت لزوم اظهار نظر درباره برندگان مناقصه در زمینه رد یا قبول آنها.
• ایجاد هماهنگی و همكاری بین دفتر فنی و سایر موسسات دولتی در سطح استان برای پیشبرد عملیات عمرانی.
• كنترل و بررسی اعتبارات عمرانی شهرداری ها و دهیاری ها و راهنمائی لازم در اتخاذ روش صحیح و رعایت اولویت ها در تنظیم برنامه های عمرانی.
• بررسی در زمینه تعیین محدوده قانونی شهرها و روستاها و پیشنهاد آن به مقامات مسئول.

فهرست