ذیحسابی

null

محمدمهدی رحیمی

مسئول ذیحسابی شهرداری اسلام آباد غرب

مدرک تحصیلی: لیسانس کامپیوتر


شرح وظایف واحد ذیحساب:  

 • نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی ( ماده ۳۱)
 • نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور ( ماده ۳۱)
 • نگهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار ( ماده ۲۱ )
 • تأمین اعتبار پس از تطبیق مورد با قوانین و مقررات مربوط ( مواد ۱۸و ۵۰ و ۵۲ و ۵۳)
 • شرکت در جلسات مناقصه و مزایده و سایر جلسات مالی ( مواد ۳۱ و ۸۳ و ۸۴ و ۸۵)
 • اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در حوزه مسئولیت( ماده ۳۱)
 • پرداخت علی الحساب و پیش پرداخت پس از تطبیق با قوانین و مقررات براساس دستورالعملهای مربوط و مراقبت در واریز بموقع آن ( مواد ۲۸-۲۹-۵۳-۵۹-۶۰-۶۱)
 • درخواست وجه از خزانه یا نمایندگی خزانه در استان حسب مورد برای انجام هزینه ها و سایر پرداختیهای دستگاه اجرایی براساس دستورالعملهای مربوط ( مواد ۲۲ و ۷۵)
 • تأمین اعتبار و پرداخت وجوه لازم برای گشایش اعتبار اسنادی مربوط به خدمات و کالاهای وارداتی
 • پیگیری و نظارت در واریز اسناد هزینه آنها با رعایت مقررات مربوط (ماده ۶۲)
 • درخواست تنخواه گردان حسابداری از خزانه یا نمایندگی خزانه ، به منظور ایجاد تسهیلات در پرداخت بعضی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل براساس آئین نامه ماده ۵۴ قانون محاسبات عمومی
 • نظارت بر حسن اجرای امور محوله به عامل ذیحساب و امین اموال با توجه به آئین نامه های مربوط
 • درخواست افتتاح حسابهای بانکی مورد نیاز دستگاه اجرائی از خزانه یا نمایندگی خزانه در استان حسب مورد (ماده ۷۶)
 • انجام سایر وظایف و امور محوله بر طبق قوانین و مقررات و دستورالعمل مربوط
فهرست