سامانه جامع ارتباط مردمی (۱۳۷)

سامانه ۱۳۷، پل ارتباطی شهروندان با شهرداری می باشد؛ شهروندان عزیز می توانند درخواست های خود را از طریق فرم زیر ثبت نمایند.

فهرست