مسئول آرامستان

null

آقای کامران کیکاووسی

مسئول باغ رضوان شهرداری اسلام آباد غرب

معرفی و شرح وظایف سازمان آرامستانها:
 • حمل اجساد از بيمارستان ، صحنه جرم ، مناطق سانحه ديده ، جاده ها ، منازل و حومه شهر  به مقصد  سازمان آرامستانها جهت نگهداري درسردخانه تا موقع صدور جواز دفن.
 • انجام مراحل اداري از قبيل دريافت وجوهات مربوطه و باطل کردن شناسنامه و صدور جواز دفن با همکاري نهادهاي ذيربط  در آرامستان از طريق استقرار نمايندگان ثبت احوال و بانک و …. در واحد متوفيات ( عروجيان )جهت تسريع در خدمت رساني .
 • ارائه مشاوره در فروش قبر و ديگر خدمات.
 • تغسيل و تکفين متوفي طبق موازين شرع مقدس اسلام .
 • انتقال متوفي به اقصي نقاط کشور.
 • تدفين متوفي در آرامستانهاي تحت مديريت ، با رعايت موازين شرع مقدس اسلام.
 • نظارت مستمر و موثر بر عملکرد پيمانکاران حمل اجساد ، رفت وروب سطح سازمان ، ساخت وساز قبور ، اجراي  پروژه هاي عمراني وامثالــهـم.
 • برنامه ريزي ، بودجه ريزي و اجراي طرحهاي توسعه محور درراستاي به روز رساني خدمات و وظايف سازماني.
 • ارائه خدمات پيش فروش بصورت حضوري و غير حضوري( از طريق پيشخوان دولت ) به متقاضيان.
 • تعامل با تمام سازمانهايي ( داخل و خارج از شهرداري ) که از نظروظايف و خدمات با سازمان آرامستانها داراي اشتراکاتي ميباشند جهت روان سازي در خدمت رساني به همشهريان گرامي.
 • برقراري وحفظ ارتباط با مراکز ديني جهت استفاده از نظرات و فتاواي مربوط به امور متوفي .
 • برنامه ريزي در راستاي آموزش مستمر  کليه کارکنان و عملياتي کردن آن در راستاي رسيدن به سطوح بالاتر کيفي.
 • اجراي کامل طرح تکريم ارباب رجوع و نظارت بر حسن انجام آن در تمام سطوح سازماني.
 • اجراي طرح هاي مربوط به تکريم کارکنان و در نظر گرفتن نيازهاي مادي و به ويژه نيازهاي روحي آنها به عنوان سرمايه هاي انساني سازمان.
 • تعامل کامل با آرامستانهاي ساير  شهرها و تبادل تجربيات و دانش ، در حيطه وظايف سازماني.
 • تعامل کامل با اتحاديه آرامستانهاي کشور در راستاي ارتقاء روز افزون کيفيت خدمات و انجام وظايف محوله.

فهرست