امور پیمان

null

کیوان نورایی

مسئول امور پیمان

لیسانس حسابداری
بیش از هفت سال سابقه مرتبط


معرفی و شرح وظایف:

 •  پاسخ به استعلامات مطروحه از سوي معاونتها ، مدیریت هاي ستادي ، مناطق و سازمانهاي وابسته به شهرداري و رفع ابهام از قوانین موجود و ارائه مشاوره قانونی به آنها
 • تحویل پرونده هاي مختومه به بایگانی راكد با اجازه مقام مافوق ، پیوست كردن پرونده ها یا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور
 • تشكیل جلسات مشورتی حقوقی جهت بالا بردن توان حقوقی كارشناسان با استفاده از مشاورین یا صاحب نظران خارج از مجموعه حقوقی شهرداري
 • تهیه گزارشات مورد لزوم جهت ارائه به مقام مافوق
 • ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه هاي وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در دفاتر مربوط
 • حضور در نشستهاي قضایی و ایجاد هماهنگی هاي لازم براي ایجاد وحدت رویه در محاكم قضایی
 • حفظ و نگهداري نامه ها ، اوراق ، اسناد ، مدارک و پرونده هاي محرمانه مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوط بر اساس روش تعیین شده
 • رسیدگی به اختلاف نظرهاي حقوقی
 • رسیدگی به معضلات حقوقی شهرداري ، مناطق ، سازمانها و موسسات وابسته به شهرداري و اعلام نظر مشورتی در موارد ارجاعی
 • شناسایی خلاء هاي قانونی مربوط به امور شهرداري و ارائه راهكار قانونی براي رفع آنها
 • نظارت بر تهیه لوایح دفاعیه جهت ارائه در پرونده هاي مطرح در مراجع دادگستري
 • نظارت بر حضور فعال كارشناسان حقوقی در مراجع دادگستري و نحوه دفاع آنها و نیز اخذ و بررسی گزارشات جلسات دادرسی پس از آن
 • نظارت بر طرح دعاوي و دفاع از حقوق شهرداري و پاسخگویی به كلیه دعاوي و شكایات مطروحه علیه شهرداري در مراجع قضایی و غیر قضایی
فهرست