واحد اداری

null

یوسف کاظمی

مسئول امور اداری

شرح وظایف امور اداری:

  • مطالعه و بررسی رویكردها و روشهاي نوین مدیریت به منظور به كارگیري و استقرار نظامها و سبك هاي مدیریت براي انجام كارآمد وظایف و بهبود روش ها
  • ارائه پیشنهادات براي افزایش بهره وري و همكاري در تهیه و پیاده سازي پیشنهادات پذیرفته شده
  • تعیین حقوق و دستمزد پرسنل و صدور احكام پرسنل منطقه در حدود قوانین
  • اجراي آئین نامه ها و مقررات استخدامی، قانون كار و تامین اجتماعی و نظایر آن مربوط به كاركنان شهرداري و مؤسسات تابعه در منطقه
  • اجراي مقررات مربوط به هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري و تجدید نظر و آراء دیوان عدالت اداري و كمیته انضباطی در منطقه
  • حفظ و نگهداري نامه ها ، اوراق اسناد و مدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانی با اولویت مكانیزه كردن آنها در منطقه
  • نظارت در تامین ارتباط اداري منطقه با موسسات و اشخاص حقوقی و حقیقی از لحاظ مكاتبات و مراجعات حسب دستور مافوق
  • تحلیل آمار و عملكرد كاركنان منطقه
  • استخراج ، مستند سازي ، بروز رسانی و اشتراک گذاري اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به كمیته مستند سازي
  • پیشنهاد ، تدوین و بروز رسانی فرایندهاي تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص هاي مرتبط با فرایندها
فهرست