کارگزینی

null

نصرت اله محمدی زاده

مسئول کارگزینی

معرفی واحد کارگزینی:

مدیریت اطلاعات کارکنان شامل جمع آوری، نگهداری، به روزرسانی و استفاده از مجموعه ای منسجم از اطلاعات مرتبط با کارمند از جمله رسالت‌های مهم کارگزینی در هر سازمانی است . بعلاوه می‌توان مجموعه عملیات مربوط به استخدام , بکارگماری، ارتقاء شغلی و تعیین میزان دستمزد کارمندان را به عنوان تعریفی مختصر (و نه کامل) از کارگزینی دانست. كارگزيني داراي عناوين مختلف در سازمان ها و در تاريخچه تأسيس سازمان ها در كشور است. از جمله: مديريت امور كاركنان،‌ مديريت امور پرسنلي، مديريت منابع انساني، ‌اداره امور استخدامي، مديريت سرمايه انساني و…

شرح وظایف مسئول کارگزینی :

 • اعمال و اجرای آيين نامه ها، مقررات استخدامی و طرحهای طبقه بندی مشاغل.
 • رسيدگیبه تقاضاهای استخدامی و پيشنهاد انتصابات، ترفيعات، ارتقاء گروه، تشويق و توبيخ، جابجايی و نقل و انتقالات كاركنان.
 • اظهار نظر در مورد چگونگیاجرای آيين نامه ها و مقررات استخدامی از جمله بازنشستگی، بازخريد، انفصال و نظاير آن و ايجاد وحدت رويه در كليه سازمانهای وابسته به شهرداری.
 • اجرا و ابلاغ مقررات مربوط به كميته انضباطی، هيئت هایرسيدگی به تخلفات اداری، تجديد نظر و آراء ديوان عدالت اداری.
 • تشكيل جلسات و اتخاذ تدابير لازم جهت ارتقاءکيفی و کمی كارآيی كارگران نظير كميته های مهارت فنی.
 • شركت در جلسات هيئت هایحل اختلاف و شورای كارگاه در اداره كل كار و امور اجتماعی و دفاع از حقوق شهرداری در موارد مذكور.
 • انجام امور مربوط به ارزشيابیو مزايای كاركنان.
 • همكاریبا اداره تشكيلات و بهبود روشها تا تصويب سازمان تفصيلی اداری شهرداری و اجرای آن پس از تصويب نهايی.
 • حفظ و نگهداریپرونده ها و سوابق استخدامی كاركنان شهرداری اعم از كارمند و كارگر (شاغل، بازنشسته و موظفين).
 • اتخاذ تدابير لازم جهت كنترل حضور و غياب كاركنان.
 • جمع آوریو نگهداری اطلاعات و آمار مربوط به وضعيت پرسنلی كاركنان شهرداری و ثبت مشخصات كاركنان در شبكه رايانه ای جهت تنظيم برنامه ريزی نيروی انسانی.
 • ۱۲٫ انجام ساير امور مشابه و دستوراتی كه از طرف مافوق در حدود وظايف ارجاع می گردد.
فهرست