کشتارگاه

null

آقای شیرخان قنبری

مسئول کشتارگاه شهرداری اسلام آباد غرب

بیش از بیست سال سابقه مرتبط


شرح وظایف مسئول کشتارگاه:

  • اهم وظایف و ماموریت های سازمان کشتارگاه در چارچوب وظایف قانونی شهرداری به شرح ذیل است:ایجاد محیط مناسب و بهداشتی برای کشتار دام سبک و سنگین جهت تأمین گوشت مصرفی شهرستان در شرایط بهداشتی، تحت نظارت مسئولین بهداشت دامپزشکی و ناظرین شرعی
فهرست