اخبار تصویری
جاذبه های شهر
چندرسانه ای
شاخص های مهم اسلام آباد غرب
شهرداری درجه ۸
1
جمعیت اسلام آباد غرب
تمدن باستان
1
تعداد خانوار
تاسیس ۱۳۱۵
1
تعداد شهدا

پیشرفت پروژه ها

پروژه اول50%
50%
پروژه اول50%
50%
پروژه اول50%
50%
پروژه اول50%
50%
فهرست